Videorecht werkt het beste op Chrome of Firefox!
Met Videorecht kunnen geregistreerde juristen eerstelijns juridische hulp verlenen aan clienten door middel van video, spraak, chat en documentuitwisseling. Er wordt direct afgerekend met de client.
De jurist kan vervolgafspraken inplannen en betaalde cursussen of lezingen geven aan grote groepen via de webinar functie.


Lees Meer

Algemene gebruikersvoorwaarden Videorecht
De diensten via Videorecht zijn bestemd voor juridische vragen van rechtzoekenden die zich lenen voor ad hoc beantwoording. De dienstverlener verleent de dienst rechtstreeks aan de rechtzoekende. Videorecht treedt daarbij op als transportmedium voor woord, geschrift en beeld. Daarnaast verleent Videorecht ondersteunende diensten zoals document uitwisseling, administratie en betaling.
Videorecht rekent daartoe een vergoeding aan de dienstverlener, niet aan de rechtzoekende. Vragen worden beantwoord en advies wordt verstrekt door de dienstverlener aan de hand van de feitelijke informatie die door de rechtzoekende wordt verstrekt via de website Videorecht of de app "Videorecht". Het advies is algemeen van aard of specifiek gebaseerd op de beperkte informatie die wordt verstrekt.
Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend jegens Videorecht of de dienstverlener en ieder handelen of nalaten op basis van de beantwoording blijft geheel voor eigen rekening en risico van de rechtzoekende.
Videorecht sluit aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de door Videorecht verleende faciliteiten volledig uit. Daarnaast bedingt Videorecht ten behoeve van de dienstverleners een uitsluiting van aansprakelijk voor zover dat wettelijk is toegestaan.
Informatie door de rechtzoekende verstrekt valt uitsluitend indien de dienstverlener een advocaat (of persoon met daarvan afgeleide rechten) is onder de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht geldend voor diensten door advocaten verleend. Indien de dienstverlener geen advocaat is of persoon met daarvan afgeleide rechten is, geldt geen geheimhoudingsplicht of verschoningsrecht.
Alle informatie is verder onderhevig aan het privacy-reglement van Videorecht.
Bij de beëindiging van een sessie worden de uitgewisselde gegevens direct vernietigd. Dit doet er niet aan af dat de rechtzoekende een vastlegging van de sessie kan kopen en bewaren.
Videorechtbehoudt mede ten behoeve van de dienstverleners het recht voor niet te antwoorden, de sessie te beëindigen of het ip-adres van een gebruiker van Videorecht te blokkeren voor toekomstig gebruik. Daartoe kan onder meer worden overgegaan ingeval van het vermoeden van een tegenstrijdig belang, misbruik, of gebruik ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van een misdrijf of handelingen ten einde gevaar van vervolging daarvan te ontgaan of af te wenden.Videorecht is een website en applicatie van JEMDVH Online Services B.V., een besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam, Nederland, KvK-nummer 65881753.

Privacy-reglement Videorecht
Vioderecht.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die rechtzoekenden verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van vioderecht.nl gebruikt wel/geen cookies.
Persoonlijke gegevens en bewaartermijnen
Vioderecht.nl vraagt uw persoonlijke gegevens uitsluitend indien en voor zover deze noodzakelijk zijn om een redelijk niveau van dienstverlening te verschaffen. Videorecht vraagt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor een samenstel van gegevens worden gevraagd. Persoonlijke gegevens die niet strikt nodig zijn voor het niveau van dienstverlening waar gegevens voor worden verzocht worden niet gevraagd.
Als u een aan de open chat meedoet, heeft Videorecht tenminste een [ip adres] nodig.
Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen indien u zich abonneert op een nieuwsbrief of dergelijke communicatie. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] De persoonlijke gegevens worden dan vernietigd.
Als bij Videorecht een account wordt aanmaakt als een gebruiker worden de persoonlijke gegevens bewaard op een Secure Server. In uw Videorecht account wordt informatie opgeslagen zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
Indien persoonlijke gegevens door Videorechtworden verzocht en opgeslagen in de bestanden ten behoeve van de dienstverlening worden deze gegevens na de afsluiting van het dossier gedurende 5 jaren bewaard.
Legitimatie en WWFT
Indien een sessie wordt gehouden waarvoor een wettelijke verplichting tot legitimatie geldt, dan geeft de dienstverlener dit aan en wordt dit rechtstreeks tussen dienstverlener en gebruiker afgewikkeld voorafgaande dan wel op enig moment gedurende de sessie.
In gevallen genoemd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (WWFT) is de dienstverlener die advocaat is verplicht aan derden gegevens te verstrekken. Op basis van de WWFT zal een dergelijke dienstverlener melding moeten maken van transacties waarbij € 15.000 of meer in betaalmiddelen aan of door tussenkomst van de dienstverlener (advocaat) à contant wordt betaald. Transacties waarvan de dienstverlener (advocaat) aanleiding heeft te veronderstellen dat deze verband houden met zogenaamd ‘witwassen’ of financiering van terrorisme dienen eveneens door de dienstverlener te worden gemeld. De Dientsverlener mag in voorkomend geval niet aan de rechtzoekende melden dat een melding ‘ongebruikelijke transacties’ is gedaan.

Lees Meer